Tường lửa là một công cụ quan trọng có thể được cấu hình để bảo vệ máy chủ và cơ sở hạ tầng của bạn. Trong hệ sinh thái Linux, iptables là một công cụ tường lửa được sử dụng rộng rãi, giao tiếp với kernel's netfilter packet filtering framework. Đối với người dùng và quản trị viên không hiểu kiến trúc của các hệ thống này, việc tạo các chính sách tường lửa đáng tin cậy có thể gây khó khăn, không chỉ do cú pháp thách thức mà còn do số lượng các phần có liên quan có trong framework.

Continue reading