What is the best book on ELK stack? - Quora

ELK stack là một từ viết tắt được sử dụng để mô tả một ngăn xếp bao gồm ba dự án nguồn mở: Elasticsearch, Logstash và Kibana. Nó là một nền tảng quản lý nhật ký nguồn mở, phổ biến. Nó được sử dụng như một quản lý tập trung để lưu trữ, phân tích và xem nhật ký. 

Continue reading