This image has an empty alt attribute; its file name is image-1-1024x514.png

Với quan điểm “Đào tạo cho người khác chính là học cho bản thân” – team RD Nhân Hòa đã nhận 15 sinh viên mùa 01 vào tháng 03.2019. Tới nay, các bạn mùa 01 đã vào guồng hoạt động và có các sản phẩm dùng cho chính team và chia sẻ với cộng đồng tại github của nhóm.

Continue reading