Cloud365 là sản phẩm cloud được xây dựng và phát triển bởi công ty Nhân Hòa.

Các dịch vụ của Cloud365 bao gồm: Dịch vụ hạ tầng như Compute, Storage…., dịch vụ tư vấn, dịch vụ triển khai giải pháp cloud computing