Bài trước bạn đã biết cách cài đặt checkmk server. Bây giờ để giám sát được một host ta cần cài đặt agent trên host đó. Trong bài viết này Cloud365 sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt agent trên Ubuntu và thêm nó vào checkmk để giám sát.

Mô hình

IP Planning

Cài đặt

Như mô hình trên tôi sẽ các Host_01 Host_02Host_03 là các host cần giám sát. Bài viết này hướng dẫn cài đặt agent trên Ubuntu nên tôi sẽ thực hiện sẽ thao tác trên Host_03.

Trước tiên truy cập vào Web UI để lấy đường dẫn tải agent cho client

 • Chọn 1 để vào Monitor agent
 • Chọn 2 để copy đường dẫn tải agent trên Ubuntu (đuôi .deb)

Đăng nhập vào Host_03 để thực hiện các bước tiếp theo

Download file agent

apt-get install -y wget
wget http://10.10.35.121/monitoring/check_mk/agents/check-mk-agent_1.6.0p10-1_all.deb

Thay đổi đường dẫn tải là đường dẫn của bạn vừa copy bên trên.

Cài đặt agent

dpkg -i check-mk-agent_1.6.0p10-1_all.deb

Cài đặt xinetd

apt-get install -y xinetd

Start và enable xinetd

systemctl start xinetd
systemctl enable xinetd

Khai báo địa chỉ của checkmk server

vi /etc/xinetd.d/check_mk

Khởi động lại xinetd

systemctl restart xinetd

Kiểm tra

root@Host_03:~# check_mk_agent | head
<<<check_mk>>>
Version: 1.6.0p10
AgentOS: linux
Hostname: Host_03
AgentDirectory: /etc/check_mk
DataDirectory: /var/lib/check_mk_agent
SpoolDirectory: /var/lib/check_mk_agent/spool
PluginsDirectory: /usr/lib/check_mk_agent/plugins
LocalDirectory: /usr/lib/check_mk_agent/local
<<<df>>>

Mở port

ufw allow 6556/tcp
ufw reload

Truy cập vào Web UI để thêm host

 • Chon 1 để vào mục quản lý các host
 • Chọn 2 để thêm host

Điền các thông tin cần thiết

 • Mục 1: khai báo tên host
 • Mục 2: địa chỉ của host
 • Mục 3: Chọn agent
 • Sau đó chọn 4 để kiểm tra

Ta thấy agent có kết quả trả về

 • Chọn 1 để lưu và xem các service đã được add để check
 • Chọn 1 để cho phép tự động cập nhật giá trị

Ta thấy có các thay đổi. Chọn vào để xem những thay đổi này

 • Mục 1: mô tả cho những thay đổi này
 • Chọn những thay đổi muốn áp dụng trong mục 2
 • Chọn 3 để áp dụng những thay đổi đã chọn ở mục 2

Ta thấy host đã được add

Đến đây bạn đã có thể giám sát một số dịch vụ có sẵn trong agent của checkmk. Để giám sát các thêm các dịch vụ khác bạn cần sử dụng những plugin của nó. Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác về checkmk tại đây.