Tin tức, hướng dẫn và chia sẻ về công nghệ

[KVM] Hướng dẫn cài đặt WebVirtCloud quản lí hạ tầng KVM

Quên virt-manager đi! Hãy sử dụng một công cụ quản lí tập trung hạ tầng KVM của bạn một cách hiệu quả hơn, tiện dụng hơn. Sau đây tôi xin giới thiệu các bước cài đặt WebVirtCloud

Trước đây, chúng ta thường sử dụng các công cụ như virt-manager, webvirt, kimchi hay virsh… để quản trị các máy chủ KVM. Nhưng mỗi phần mềm đều tồn tại những điểm yếu nhất định, có thể đây sẽ giải quyết các vấn đề còn tồn đọng đó.

Mô hình cài đặt

Phân hoạch địa chỉ IP

Các bước cài đặt

Ở bài viết này tôi sử dụng node webvirtcloud để quản lý hạ tầng máy chủ KVM, vì vậy trước khi bắt đầu cài đặt chúng ta phải có các máy chủ KVM trước đó hoặc cài đặt nó.

Bước 1: Cài đặt KVM

Trong bài viết trước tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt KVM trên hai hệ điều hành Ubuntu server và CentOS ở hai bài viết dưới đây

Để có thể kết nối KVM đến WebvirtCloud, cần thêm một số bước sau :

 • Chỉnh sửa file cấu hình libvirt như sau:
vi /etc/libvirt/libvirtd.conf
listen_tls = 0
listen_tcp = 1
tcp_port = "16509"
listen_addr = "0.0.0.0"
auth_tcp = "none" 
 • Chỉnh sửa file /etc/sysconfig/libvirtd  : bỏ dấu # ở dòng sau :
LIBVIRTD_ARGS="--listen"
 • Cho phép port 16509 của libvirt và dải port 5900-5999 của VNC đi qua firewalld:
firewall-cmd --permanent --add-port=16509/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=5900-5999/tcp
firewall-cmd --reload
 • Restart lại dịch vụ libvirt :
systemctl restart libvirtd

Bước 2: Cài đặt WebVirtCloud trên CentOS 7

2.0 SSH đến node WebVirtCloud

ssh root@10.10.10.172

2.1 Cài đặt các packages cần thiết

yum install epel-release -y
yum -y install python-virtualenv python-devel libvirt-devel glibc gcc nginx supervisor python-lxml git python-libguestfs

2.2 Tạo thư mục và clone source code từ trang chủ về

cd /srv
git clone https://github.com/retspen/webvirtcloud && cd webvirtcloud
git checkout 1e2fbc8
cp webvirtcloud/settings.py.template webvirtcloud/settings.py

2.3 Thay thế secret key

[root@webvirtcloud webvirtcloud]# pwd
/srv/webvirtcloud

Thay đổi chuỗi secret key trong file settings.py bằng một đoạn string ngẫu nhiên mà chỉ mỗi bạn sở hữu

vim webvirtcloud/settings.py

Như sau

SECRET_KEY = 'minhdeptrai'

2.4 Cài đặt webvirtcloud

[root@webvirtcloud webvirtcloud]# pwd
/srv/webvirtcloud
virtualenv venv
source venv/bin/activate
venv/bin/pip install -r conf/requirements.txt
cp conf/nginx/webvirtcloud.conf /etc/nginx/conf.d/
venv/bin/python manage.py migrate

2.5 Cấu hình supervisor

Thêm các cấu hình sau vào cuối file /etc/supervisord.conf

cp /etc/supervisord.conf /etc/supervisord.conf.bk
vim /etc/supervisord.conf

Như sau

[program:webvirtcloud]
command=/srv/webvirtcloud/venv/bin/gunicorn webvirtcloud.wsgi:application -c /srv/webvirtcloud/gunicorn.conf.py
directory=/srv/webvirtcloud
user=nginx
autostart=true
autorestart=true
redirect_stderr=true

[program:novncd]
command=/srv/webvirtcloud/venv/bin/python /srv/webvirtcloud/console/novncd
directory=/srv/webvirtcloud
user=nginx
autostart=true
autorestart=true
redirect_stderr=true

2.6 Cấu hình nginx

Comment lại block server trong file /etc/nginx/nginx.conf

vim /etc/nginx/nginx.conf 

Như sau

#  server {
#    listen    80 default_server;
#    listen    [::]:80 default_server;
#    server_name _;
#    root     /usr/share/nginx/html;
#
#    # Load configuration files for the default server block.
#    include /etc/nginx/default.d/*.conf;
#
#    location / {
#    }
#
#    error_page 404 /404.html;
#      location = /40x.html {
#    }
#
#    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
#      location = /50x.html {
#    }
#  }

Sau đó chỉnh sửa file /etc/nginx/conf.d/webvirtcloud.conf

vim /etc/nginx/conf.d/webvirtcloud.conf

Như sau

upstream gunicorn_server {
  #server unix:/srv/webvirtcloud/venv/wvcloud.socket fail_timeout=0;
  server 127.0.0.1:8000 fail_timeout=0;
}
server {
  listen 80;

  server_name servername.domain.com;
  access_log /var/log/nginx/webvirtcloud-access_log; 

  location /static/ {
    root /srv/webvirtcloud;
    expires max;
  }

  location / {
    proxy_pass http://gunicorn_server;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-for $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $host:$server_port;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $remote_addr;
    proxy_connect_timeout 600;
    proxy_read_timeout 600;
    proxy_send_timeout 600;
    client_max_body_size 1024M;
  }
}

2.7 Phần quyền cho các thư mục

Phân quyền cho user nginx có thể đọc được file trong thư mục chứa code

chown -R nginx:nginx /srv/webvirtcloud

Phần quyền cho selinux

yum install policycoreutils-python -y
setenforce 0
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/srv/webvirtcloud(/.*)"

2.8 Cấu hình firewalld

firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=6080/tcp
firewall-cmd --reload

2.9 Restart và Enable services

systemctl restart nginx && systemctl restart supervisord
systemctl enable nginx && systemctl enable supervisord

2.10 Truy cập web sau đó add các nodes KVM

Truy cập đường dẫn

http://10.10.10.172

Login với user mặc định admin/admin. Sau đó add nodes

click compute
add compute(kvm)
Khai báo thông tin TCP connect tới libvirt
Sau khi connect thành công

Một số hình ảnh mô tả thêm

Sau đây là một số hình ảnh từ trang chủ, ở bài viết sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nó

Như vậy là bạn đã bước đầu setup thành công WebVirtCloud. Hẹn các độc giả ở những bài viết tiếp sau. 🙂

6 Comments

 1. trangnth

  Viết doc có tâm quá :))

  • Nguyễn Văn Minh

   Mình sắp viết một bài hướng dẫn cách sử dụng. Bạn follow theo để có thêm thông tin nhé!

 2. Cũng hay đó bạn. Thank chủ tút
  Hỏi thêm là quản lý ở đây có bao gồm việc tạo, xóa máy ảo không nhẻ.

 3. Tiến

  anh ơi e làm theo hướng dẫn những đến khi thêm host vào thì bị lỗi
  Error: authentication failed: Failed to start SASL negotiation: -4 (SASL(-4): no mechanism available: No worthy mechs found)
  a hướng dẫn e fix lỗi này với ạ! cảm ơn anh trước

  • Nguyễn Văn Minh

   Hi anh,
   Trước anh add host anh đã tạo quota cho user chưa ạ. Nếu anh dùng telegram thì a join vào gr hocchudong hoặc @minhkma để tiện trao đổi ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *