bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt Rclone.

Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục thiết lập cấu hình kết nối đến Google Drive.

Continue reading