Giới thiệu

Rclone mang đến giải pháp thực sự hữu ích để đồng bộ hóa dữ liệu của bạn với dịch vụ lưu trữ đám mây.

Rclone là một chương trình dòng lệnh, thay thế cho giao diện quản lý lưu trữ của các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ.

Rclone là phần mềm mã nguồn mở, lấy cảm hứng từ rsync và được viết bằng ngôn ngữ lập trình Go.

Rclone được sử dụng rộng rãi trên Linux, Windows, và Mac. Và được ứng dụng vào trong các giải pháp sao lưu, khôi phục dữ liệu thông qua các lệnh rclone hoặc API.

Rclone hỗ trợ hơn 40 dịch vụ lưu trữ đám mây, một số dịch vụ phổ biến phải kể đến như:

 • Google Drive
 • Amazon Drive
 • Dropbox
 • Microsoft OneDrive
 • Nextcloud
 • OpenStack Swift
 • Amazon S3
 • Ceph
 • Google Cloud Storage
 • FTP, SFTP, HTTP, WebDAV
 • The local filesystem

Mô hình hoạt động của rclone

Mô hình hoạt động rclone

Các câu lệnh sử dụng trong Rclone

Một số câu lệnh phổ biến như sau:

 • rclone config: cấu hình kết với các dịch vụ lưu trữ đám mây.
 • rclone check: kiểm tra sự đồng bộ giữa server và cloud.
 • rclone copy: copy file, bỏ qua nếu file đã tồn tại.
 • rclone delete: xóa file trong đường dẫn cụ thể.
 • rclone ls: liệt kê những đối tượng trong thư mục gồm kích thước và đường dẫn.
 • rclone lsd: liệt kê thư mục/container/bucket trong đường dẫn.
 • rclone mkdir: tạo thư mục nếu nó chưa tồn tại.
 • rclone mount: mount cloud storage như một file hệ thống.
 • rclone move: move file
 • rclone rmdir: xóa thư mục nếu nó trống.
 • rclone rmdirs: xóa các thư mực trống trong đường dẫn.
 • rclone sync: đồng bộ dữ liệu giữa server và cloud, chỉ cập nhật phía cloud.
 • rclone size: hiển thị kích thước của thư mục.

Xem thêm các câu lệnh khác của rclone tại đây.

Hướng dẫn cài đặt Rclone

Quy trình cài đặt

 • Download Rclone dưới dạng tệp nhị phân.
 • Giải nén file rclone hoặc rclone.exe
 • Chạy lệnh rclone config để thiết lập cấu hình.

Cách 1: Cài đặt Rclone bằng script

Đối với Linux/macOS/BSD:

curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash

Ví dụ cài đặt rclone trên máy tính cá nhân:

phuongdm@Phuongdm-PC:~$ curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash
% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 4436 100 4436  0   0  7063   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 7052

 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  15 100  15  0   0   24   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  24
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 12.3M 100 12.3M  0   0  843k   0 0:00:15 0:00:15 --:--:-- 1175k
Archive: rclone-current-linux-amd64.zip
  creating: tmp_unzip_dir_for_rclone/rclone-v1.53.1-linux-amd64/
 inflating: tmp_unzip_dir_for_rclone/rclone-v1.53.1-linux-amd64/rclone.1 [text] 
 inflating: tmp_unzip_dir_for_rclone/rclone-v1.53.1-linux-amd64/rclone [binary]
 inflating: tmp_unzip_dir_for_rclone/rclone-v1.53.1-linux-amd64/README.html [text] 
 inflating: tmp_unzip_dir_for_rclone/rclone-v1.53.1-linux-amd64/README.txt [text] 
 inflating: tmp_unzip_dir_for_rclone/rclone-v1.53.1-linux-amd64/git-log.txt [text] 
Purging old database entries in /usr/share/man...
Processing manual pages under /usr/share/man...
Purging old database entries in /usr/share/man/pl...
Processing manual pages under /usr/share/man/pl...
Purging old database entries in /usr/share/man/zh_TW...
Processing manual pages under /usr/share/man/zh_TW...
Purging old database entries in /usr/share/man/fr...
Processing manual pages under /usr/share/man/fr...
Purging old database entries in /usr/share/man/ko...
Processing manual pages under /usr/share/man/ko...
Purging old database entries in /usr/share/man/hr...
Processing manual pages under /usr/share/man/hr...
Purging old database entries in /usr/share/man/hu...
Processing manual pages under /usr/share/man/hu...
Purging old database entries in /usr/share/man/it...
Processing manual pages under /usr/share/man/it...
Purging old database entries in /usr/share/man/ru...
Processing manual pages under /usr/share/man/ru...
Purging old database entries in /usr/share/man/pt...
Processing manual pages under /usr/share/man/pt...
Purging old database entries in /usr/share/man/tr...
Processing manual pages under /usr/share/man/tr...
Purging old database entries in /usr/share/man/fr.ISO8859-1...
Processing manual pages under /usr/share/man/fr.ISO8859-1...
Purging old database entries in /usr/share/man/da...
Processing manual pages under /usr/share/man/da...
Purging old database entries in /usr/share/man/nl...
Processing manual pages under /usr/share/man/nl...
Purging old database entries in /usr/share/man/cs...
Processing manual pages under /usr/share/man/cs...
Purging old database entries in /usr/share/man/pt_BR...
Processing manual pages under /usr/share/man/pt_BR...
Purging old database entries in /usr/share/man/ro...
Processing manual pages under /usr/share/man/ro...
Purging old database entries in /usr/share/man/sl...
Processing manual pages under /usr/share/man/sl...
Purging old database entries in /usr/share/man/id...
Processing manual pages under /usr/share/man/id...
Purging old database entries in /usr/share/man/zh...
Processing manual pages under /usr/share/man/zh...
Purging old database entries in /usr/share/man/fr.UTF-8...
Processing manual pages under /usr/share/man/fr.UTF-8...
Purging old database entries in /usr/share/man/zh_CN...
Processing manual pages under /usr/share/man/zh_CN...
Purging old database entries in /usr/share/man/fi...
Processing manual pages under /usr/share/man/fi...
Purging old database entries in /usr/share/man/sr...
Processing manual pages under /usr/share/man/sr...
Purging old database entries in /usr/share/man/ja...
Processing manual pages under /usr/share/man/ja...
Purging old database entries in /usr/share/man/es...
Processing manual pages under /usr/share/man/es...
Purging old database entries in /usr/share/man/sk...
Processing manual pages under /usr/share/man/sk...
Purging old database entries in /usr/share/man/sv...
Processing manual pages under /usr/share/man/sv...
Purging old database entries in /usr/share/man/de...
Processing manual pages under /usr/share/man/de...
Processing manual pages under /usr/local/man...
Updating index cache for path `/usr/local/man/man1'. Wait...done.
Checking for stray cats under /usr/local/man...
Checking for stray cats under /var/cache/man/oldlocal...
1 man subdirectory contained newer manual pages.
1 manual page was added.
0 stray cats were added.
0 old database entries were purged.

rclone v1.53.1 has successfully installed.
Now run "rclone config" for setup. Check https://rclone.org/docs/ for more details.

Cách 2: Cài đặt Rclone từ tệp nhị phân được biên dịch trước

Tìm nạp và giải nén

curl -O https://downloads.rclone.org/rclone-current-linux-amd64.zip
unzip rclone-current-linux-amd64.zip
cd rclone-*-linux-amd64

Copy file nhị phân

sudo cp rclone /usr/bin/
sudo chown root:root /usr/bin/rclone
sudo chmod 755 /usr/bin/rclone

Cài đặt

sudo mkdir -p /usr/local/share/man/man1
sudo cp rclone.1 /usr/local/share/man/man1/
sudo mandb

Cuối cùng, chạy lệnh rclone config để thiết lập cấu hình.

rclone config

Trong bài tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cài đặt và cách thiết lập cấu hình kết nối Rclone với Google Drive nhé.

Tham khảo

https://rclone.org/

https://rclone.org/install/

Một số bài viết liên quan: