bài trước, chúng ta đã cài tìm hiểu cách cấu hình rclone kết nối với Google Drive.

Bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn cách cấu hình rclone kết nối với tài khoản FTP.

Nếu chưa cài đặt rclone, các bạn tham khảo bài viết hướng dẫn cài đặt rclone nhé.

Để bắt đầu, sử dụng lệnh:

rclone config

Nhập n (New Remote) để tạo mới một kết nối.

Tại dòng name, nhập tên kết nối của bạn, trong ví dụ này tôi sử dụng tên kết nối là ftp

Sau đó nhập 11 để chọn kết nối FTP Connection.

Chương trình yêu cầu nhập các thông số:

 • host: là địa chỉ IP hoặc domain của FTP server.
 • user: tên tài khoản ftp
 • port: port của giao thức ftp, nếu để trống sẽ sử dụng port mặc định 21.
 • password:
  • nhập y (Yes type in my own password): để tự nhập password của mình.
  • nhập g (Generate random password): để tạo password ngẫu nhiên.

Trong ví dụ này tôi đã chuẩn bị trước tài khoản FTP trên máy chủ FTP do vậy tôi sẽ chọn y để nhập mật khẩu của mình. Nhập mật khẩu 2 lần để xác nhận mật khẩu là chính xác.

Tại 2 dòng Use FTPS over TLS (Implicit) và Use FTP over TLS (Explicit) bỏ trống bằng cách Enter để chọn giá trị mặc định false.

Chương trình tiếp tục hỏi có muốn chỉnh sửa cấu hình nâng cao (Edit advanced config?), nhập n

Cuối cùng, nhập y để xác nhận các thông tin vừa thiết lập (Yes this is OK)

Output của quá trình cài đặt như sau:

phuongdm@Phuongdm-PC:~$ rclone config 
Current remotes:

Name         Type
====         ====
ggdrive       drive

e) Edit existing remote
n) New remote
d) Delete remote
r) Rename remote
c) Copy remote
s) Set configuration password
q) Quit config
e/n/d/r/c/s/q> n
name> ftp
Type of storage to configure.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
Choose a number from below, or type in your own value
 1 / 1Fichier
  \ "fichier"
 2 / Alias for an existing remote
  \ "alias"
 3 / Amazon Drive
  \ "amazon cloud drive"
 4 / Amazon S3 Compliant Storage Provider (AWS, Alibaba, Ceph, Digital Ocean, Dreamhost, IBM COS, Minio, Tencent COS, etc)
  \ "s3"
 5 / Backblaze B2
  \ "b2"
 6 / Box
  \ "box"
 7 / Cache a remote
  \ "cache"
 8 / Citrix Sharefile
  \ "sharefile"
 9 / Dropbox
  \ "dropbox"
10 / Encrypt/Decrypt a remote
  \ "crypt"
11 / FTP Connection
  \ "ftp"
12 / Google Cloud Storage (this is not Google Drive)
  \ "google cloud storage"
13 / Google Drive
  \ "drive"
14 / Google Photos
  \ "google photos"
15 / Hubic
  \ "hubic"
16 / In memory object storage system.
  \ "memory"
17 / Jottacloud
  \ "jottacloud"
18 / Koofr
  \ "koofr"
19 / Local Disk
  \ "local"
20 / Mail.ru Cloud
  \ "mailru"
21 / Mega
  \ "mega"
22 / Microsoft Azure Blob Storage
  \ "azureblob"
23 / Microsoft OneDrive
  \ "onedrive"
24 / OpenDrive
  \ "opendrive"
25 / OpenStack Swift (Rackspace Cloud Files, Memset Memstore, OVH)
  \ "swift"
26 / Pcloud
  \ "pcloud"
27 / Put.io
  \ "putio"
28 / QingCloud Object Storage
  \ "qingstor"
29 / SSH/SFTP Connection
  \ "sftp"
30 / Sugarsync
  \ "sugarsync"
31 / Tardigrade Decentralized Cloud Storage
  \ "tardigrade"
32 / Transparently chunk/split large files
  \ "chunker"
33 / Union merges the contents of several upstream fs
  \ "union"
34 / Webdav
  \ "webdav"
35 / Yandex Disk
  \ "yandex"
36 / http Connection
  \ "http"
37 / premiumize.me
  \ "premiumizeme"
38 / seafile
  \ "seafile"
Storage> 11
** See help for ftp backend at: https://rclone.org/ftp/ **

FTP host to connect to
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
Choose a number from below, or type in your own value
 1 / Connect to ftp.example.com
  \ "ftp.example.com"
host> <hostname of ftp server>
FTP username, leave blank for current username, phuongdm
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
user> phuongdm
FTP port, leave blank to use default (21)
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
port> 21
FTP password
y) Yes type in my own password
g) Generate random password
y/g> y   
Enter the password:
password:
Confirm the password:
password:
Use FTPS over TLS (Implicit)
When using implicit FTP over TLS the client will connect using TLS
right from the start, which in turn breaks the compatibility with
non-TLS-aware servers. This is usually served over port 990 rather
than port 21. Cannot be used in combination with explicit FTP.
Enter a boolean value (true or false). Press Enter for the default ("false").
tls> 
Use FTP over TLS (Explicit)
When using explicit FTP over TLS the client explicitly request
security from the server in order to upgrade a plain text connection
to an encrypted one. Cannot be used in combination with implicit FTP.
Enter a boolean value (true or false). Press Enter for the default ("false").
explicit_tls> 
Edit advanced config? (y/n)
y) Yes
n) No (default)
y/n> n
Remote config
--------------------
[ftp]
type = ftp
host = <ftp server>
user = phuongdm
port = 21
pass = *** ENCRYPTED ***
--------------------
y) Yes this is OK (default)
e) Edit this remote
d) Delete this remote
y/e/d> y
Current remotes:

Name         Type
====         ====
ftp         ftp
ggdrive       drive

e) Edit existing remote
n) New remote
d) Delete remote
r) Rename remote
c) Copy remote
s) Set configuration password
q) Quit config
e/n/d/r/c/s/q> q

Như vậy là chúng ta đã thiết lập cấu hình tài khoản ftp thành công sử dụng rclone.

Kiểm tra hoạt động của rclone bằng cách copy file từ server đến ftp server:

phuongdm@Phuongdm-PC:~$ rclone ls ftp:
phuongdm@Phuongdm-PC:~$ rclone copy Downloads/backup.png ftp:
phuongdm@Phuongdm-PC:~$ rclone ls ftp:
  25834 backup.png

Sau đó truy cập ftp server và liệt kê file tồn tại:

phuongdm@Phuongdm-PC:~$ sudo ftp -n -i <hostname_ftp_server> 21
Connected to <hostname_ftp_server>
220-FileZilla Server 0.9.60 beta
220-written by Tim Kosse (tim.kosse@filezilla-project.org)
220 Please visit https://filezilla-project.org/
ftp> user
(username) phuongdm
331 Password required for phuongdm
Password: 
230 Logged on
Remote system type is UNIX.
ftp> passive
Passive mode on.
ftp> ls
227 Entering Passive Mode (103,28,36,84,19,191)
150 Opening data channel for directory listing of "/"
-rw-r--r-- 1 ftp ftp     25834 Oct 28 09:24 backup.png
226 Successfully transferred "/"
ftp> exit
221 Goodbye

Theo dõi bài viết tiếp theo để tìm hiểu cách cấu hình kết nối rclone với Dropbox, và Amazone S3 nhé.

Một số bài viết liên quan: