Trong một hệ thống gồm rất nhiều server việc kiểm tra xem server nào đang hoạt động và server nào vì một lý do nào đó bị mất kết nối, tắt đột ngột là rất cần thiết. Một các truyền thống trong việc kiểm tra sự online của server là check ping thông qua giao thức ICMP, nếu có kết quả trả về thì server còn online, không có kết quả trả về là server của bạn có vấn đề.

Zabbix hoàn toàn có thể giúp bạn giám sát ping ICMP, các bạn có thể tham khảo các bước hướng dẫn ở dưới đây.

Mục lục

  1. Mô hình triển khai
  2. Thiết lập config zabbix server
  3. Cấu hình trên trên GUI zabbix server

1.Mô hình triển khai

2.Thiết lập config trên zabbix server

Để có thể giám sát ICMP ping cần phải cài đặt fping trên zabbix server

yum install epel-release -y
yum install fping -y

Phải chỉnh sửa config trên zabbix server để enable fping monitor. Chỉnh sửa cấu hình ở file /etc/zabbix/zabbix_server.conf . Thêm dòng config StartPingers = 10 và  FpingLocation=/usr/bin/fping vào cuối file.

+ Khởi động lại dịch vụ zabbix server

systemctl restart zabbix-server

3.Cấu hình trên GUI zabbix server

  • Add host cần giám sát ping

+ Login zabbix server

+ Click Configuration -> Hosts -> Create host

+ Tại tab “Hosts” nhập thông tin cần giám sát ping

Host Name: Nhập hostname tùy ý
Visible Hostname: Nhập name tùy ý
New group: Bắt buộc phải add vào một group
Agent Interface: IP client cần giám sát ping

+ Lựa chọn template tại tab “Tempaltes

+ Add host

  • Kiểm tra kết quả: Monitoring -> Lastest data -> Lựa chọn host

Kết quả tra theo các item đã có sẵn ở template cho biết server cần kiểm tra ở trang thái up/down và các tham số liên quan như package loss, response time. Bạn hãy thực hiện các bước trên để giám sát ping cho server của mình. Hiện tại cloud365.vn đã cung cấp VPS đóng gói zabbix bạn có thể tham khảo và sử dụng.