UDP là một trong những giao thức cốt lõi của giao thức TCP/IP. UDP không cung cấp sự tin cậy và thứ tự truyền nhận mà TCP các gói dữ liệu có thể đến không đúng thứ tự hoặc bị mất khi tới đích nhưng đổi lại tốc độ nhanh và hiệu quả đối với gói tin nhỏ.

Tùy vào dịch vụ mà sử dụng giao thức UDP với số hiệu port khác nhau 563 UDP port NNTP), 199 UDP port SNMP…Ta hoàn toàn có thể sử dụng zabbix để giám sát trạng thái hoạt động của các UDP port trên server.

Mục lục

  1. Mô hình triển khai
  2. Cấu hình trên trên GUI zabbix server

1.Mô hình triển khai

2. Cấu hình trên GUI zabbix server

  • Add host cần giám sát UDP port trên zabbix server

+ Click Configuration -> Hosts -> Create host

+ Tại tab “Hosts” nhập thông tin server cần giám sát UDP port

Host Name: Nhập hostname tùy ý
Visible Hostname: Nhập name tùy ý
New group: Bắt buộc phải add vào một group
Agent Interface: IP client cần giám sát

+ Xác nhận “Add” host

  • Tạo application, item giám sát UDP port

+ Thao tác với host vừa add ở trên, tạo application. Click “Application

+ Click “Create application

+ Nhập “Name” tùy ý -> “Add

+ Tạo item giám sát UDP port. Tại host cần giám sát click “Item

+ Click “Create item

+ Nhập các tham số

Name: Đặt tên tùy ý
Type: Simple check
Key: net.udp.service[ntp] (lựa chọn key tùy vào port muốn UDP giám sát)
Type of Information: Numeric (Unsigned)
Update interval: 1m
Show value: Service State
Application: UDP Status (Application đã tạo ở trên)

+ Click “Add

+ Kiểm tra kết quả: Monitoring -> Lastest data -> Lựa chọn host

Đối với giám sát udp port service kết quả trả về 0 – service down, 1 – service running

Bất kỳ một service nào sử dụng giao thức UDP bạn đều có thể giám sát được trạng thái của service đó trong qua UDP port. Hiện tại cloud365.vn đã cung cấp VPS đóng gói zabbix bạn có thể tham khảo và sử dụng.