Khi dùng một máy chủ, ta cần giám sát một số dịch vụ trên máy chủ đó. Vì một số lý do, đôi khi một vài dịch vụ quan trọng có thể bị tắt.

Dưới đây Cloud365 sẽ giới thiệu đến các bạn một script đơn giản kiểm tra trạng thái dịch vụ. Nếu kiểm tra thấy dịch vụ bị tắt, nó sẽ khởi động lại dịch vụ và gửi thông báo đến bạn qua email và Telegram.

Tạo một file script tại thư mục /opt với tên watchdog.sh

cd /opt
nano watchdog.sh

Nội dung file như sau:

#!/bin/bash

SERVICES="ssh apache2 mysql"             #Danh sách các dịch vụ được giám sát
DATE=$(date '+%d-%m-%Y %H:%M:%S')
TOKEN="1203313564:AAHa7Sb5Yd0Ty5aOuS6criY-cHLW9BY0yme"     #Token bot Telegram
ID="1002837412"                   #Chat ID bot Telegram
URL="https://api.telegram.org/bot$TOKEN/sendMessage"

for SERVICE in ${SERVICES}
 do
  /etc/init.d/$SERVICE status 2>&1>/dev/null     #Kiểm tra trạng thái dịch vụ
  if [ $? -ne 0 ];
   then
    /etc/init.d/$SERVICE restart
    echo -e "Khởi động dịch vụ $SERVICE"

    #Gửi mail. Thêm địa chỉ IP
    (echo -e "Subject:Khởi động lại dịch vụ $SERVICE\nDịch vụ $SERVICE không hoạt động trên host $HOSTNAME! Khởi động lại.";) | /usr/sbin/ssmtp -v yourmail@something.com

    #Thông báo Telegram
    /usr/bin/curl -s -X POST $URL -d chat_id=$ID -d text="$DATE Dịch vụ $SERVICE không hoạt động trên host $HOSTNAME! Khởi động lại."
   else
    echo -e "$SERVICE OK"
  fi
done

Chú ý thay thế email của bạn với yourmail@something.com tại dòng /usr/sbin/ssmtp -v yourmail@something.com

Ở đây tôi giám sát các dịch vụ ssh, apache2, mysql. Bạn có thể thêm các dịch vụ khác tùy theo ý mình vào danh sách dịch vụ tại dòng “SERVICES” trên script.

Phân quyền cho script:

chmod u+x watchdog.sh

Để có thể gửi mail được các bạn sử dụng SSMTP. Hướng dẫn cài đặt tại đây.

Để có thể gửi được thông báo qua Telegram, bạn cần tạo một con bot trên Telegram. Các bạn tham khảo cách tạo bot tại đây. Hoặc tại đây.

Tôi sẽ dừng dịch vụ mysql và chạy thử script. Kết quả:

 • Một thông báo được gửi đến Telegram
Imgur
 • Một email thông báo được gửi đến địa chỉ mail của tôi

Đặt crontab để cứ 10 phút chạy script một lần.

crontab -e

Thêm vào nội dung

*/10 * * * * /opt/watchdog.sh > /dev/null 2>&1

Lưu ý: Mục đích chính của script là để dùng với crontab. Nhưng crontab không hỗ trợ gọi dịch vụ bằng lệnh mà phải gọi bằng đường dẫn cụ thể. Các đường dẫn này sẽ không giống nhau trên các hệ thống khác nhau (Centos, Ubuntu). Nên script trên không đảm bảo sẽ hoạt động với tất cả các dịch vụ trên tất cả các hệ thống. Vì thế bạn cần chú ý đường dẫn đến dịch vụ mà bạn cần giám sát và sửa lại đường dẫn ở phần khởi động lại dịch vụ trên script cho hợp lý với hệ thống của mình.

Kết luận

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn cho bạn sử dụng một script kiểm tra trạng thái dịch vụ cần thiết. Khởi động lại nếu dịch vụ bị tắt, gửi thông báo.

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo: https://ixnfo.com/en/watchdog-script.html