Postfix là một phầm mềm nguồn mở được dùng để gửi mail (Mail Transfer Agent-MTA). Được phát hành bởi IBM với mục tiêu thay thế trình gửi mail phổ biến là sendmail. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt postfix để gửi mail trên Ubuntu 18.04 LTS

Cách cài đặt Postfix trên Ubuntu 18 rất đơn giản:

apt-get update -y
apt-get install postfix mailutils -y

Sau khi chạy lệnh trên bạn cần

 • Chọn “Internet site”
 • Sau đó nhập vào hostname của bạn.

Cấu hình firewall cho phép Postfix hoạt động

ufw allow Postfix

Khởi động service

service postfix restart
service postfix enable

Kiểm tra trạng thái dịch vụ

service postfix status

File cấu hình Postfix

/etc/postfix/main.cf

Nếu cần cấu hình lại. Có thể dùng lệnh sau:

dpkg-reconfigure postfix

Postfix sẽ hoạt động trên port 25 (dịch vụ SMTP) và 587 (nếu bạn dùng TSL cho postfix) Kiểm tra port

netstat -na | grep LISTEN | grep 25
netstat -na | grep LISTEN | grep 587

Kiểm tra việc cấu hình và phân quyền file

postfix check

Thử gửi 1 mail test

root@ubuntu176:~# sendmail -v dungz1207@gmail.com
test
.

Bạn sẽ nhập nội dung mail. Sau đó đặt dấu chấm trên 1 dòng cuối để kết thúc nội dung mail.

Mail sẽ được gửi đến email ở trên. Nếu không thấy bạn có thể tìm ở mục spam

Imgur

Một vài cách gửi mail khác:

Cách 1:

# echo -e "Subject: Đây là tiêu đề\n\nĐây là nội dung" | sendmail -v user@example.com

Cách 2:

# sendmail username@example.com
Subject: Đây là tiêu đề
CC: optional@example.com

Đây là nội dung

Cách 3:

Tạo file test-mail.txt có nội dung

To:username@example.com
From:youraccount@gmail.com 
Subject: Đây là tiêu đề

Đây là nội dung

Gửi mail có nội dung là file trên bằng lệnh:

# sendmail -t < test-mail.txt

Bạn có thể kiểm tra log bằng lệnh :

grep yourmail@gexample.com /var/log/mail.log

Ví dụ:

root@ubuntu176:~# grep dungz1207@gmail.com /var/log/mail.log
May 19 08:25:45 ubuntu176 postfix/smtp[2697]: 714FE804E7: to=<dungz1207@gmail.com>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.189.26]:25, delay=5.6, delays=4.4/0.01/0.65/0.53, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK 1589851545 76si8738266pfv.27 - gsmtp)
root@ubuntu176:~#

Xem thông số hiện tại và thông số mặc định bằng lệnh

postconf
postconf -d

Xem thông số cụ thể với grep, ví dụ:

root@ubuntu176:~# postconf | grep message_size_limit
message_size_limit = 10240000
root@ubuntu176:~#

Sửa thông số với option -e, ví dụ:

root@ubuntu176:~# postconf -e 'message_size_limit = 20480000'
root@ubuntu176:~# postconf | grep message_size_limit
message_size_limit = 20480000
root@ubuntu176:~#

Nếu server có nhiều IP, ta cần chỉ định việc gửi mail xuất phát từ IP nào. Mở file cấu hình /etc/postfix/main.cf. Thêm dòng sau:

smtp_bind_address = <IP_chỉ_định>

Chỉ định interface mà Postfix hoạt động trên đó (mặc định dùng tất cả các interface). Sửa file /etc/postfix/main.cf, sửa dòng inet_interfaces

#inet_interfaces = all
inet_interfaces = 127.0.0.1        #Sửa thành interface mà bạn muốn dùng

Khởi động lại dịch vụ để lưu thay đổi:

sudo /etc/init.d/postfix restart

Kết luận

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn bạn cài đặt và cấu hình cơ bản cho postfix trên Ubuntu 18.04 LTS.

Chúc các bạn thành công!