Port” là một thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng phổ thông trong network, system nói riêng và hệ thống nói chung. Đối với một dịch vụ được thiết kế chạy trên một port có số hiệu khác nhau. Phân loại port thành 2 loại phổ dựa trên giao thức mà port đó sử dụng là TCP port hay UDP port.

Mỗi dịch vụ sẽ chạy trên một port khác nhau. Chính vì vậy muốn biết dịch vụ có chạy ổn định hay không, có đang hoạt động chính xác cho phép mở kết nối tới client hay không đơn giản là giám sát trạng thái của các port. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các bước để thiết lập giám sát TCP port sử dụng checkmk.

Cài đặt

Trước tiên bạn cần cài agent trên máy muốn giám sát port. Bạn có thể tham khảo các cài đặt agent tại đây.

Truy cập vào Web UI để thực hiện các bước tiếp theo trên WATO

 • Chọn 1 để vào mục Host & Service Parameters
 • Chọn 2 để vào cấu hình Active checks

Tạo rule cho thư mục có chứa host và bạn muốn giám sát port.

 • Mục 1: Mô tả rule
 • Mục 2: Comment
 • Mục 3: Port muốn check (ở đây tôi check port của mysql 3306)
 • Mục 4: Một số tham số tùy chọn bổ sung
 • Mục 5: Điều kiện áp dụng rule. Bạn có thể xác định rule này được áp dùng cho thư mục nào, những host có tag xác định, những host xác định hoặc áp dụng cho thư mục nhưng bỏ qua một số host xác định. Ở đây tôi để rule này chỉ áp dụng cho Host_01
 • Sau đó chọn 6 để lưu

Một số tham số tùy chọn bổ sung ở mục 4 như sau:

 • Service description: mô tả dịch vụ của port này
 • DNS hostname: sử dụng domain thay vì IP theo mặc định
 • Expected response time: xác đinh thời gian response để xác ddingj trạng thái OK hay Warning hoặc Critical
 • Seconds before connection times out: Xác định thời gian trước khi kết nối times out.
 • State for connection refusal: Trạng thái nếu kết nối bị từ chối
 • Strings to expect in response: Chuỗi mong muốn trong kết quả trả về
 • Maximum number of bytes to receive: Số byte lớn nhất có thể nhận
 • Use SSL for the connection: Sử dụng SSL cho kết nối

Cập nhật thay đổi

Quay trở lại Host_01 ta thấy port 3306 đã được thêm vào giám sát

Tương tự vậy bạn có thể thêm các port khác vào giám sát.

Bạn có thể tham khác các bài viết khác về checkmk tại đây.