Trong bài viết trước, Cloud365 đã giới thiệu và hướng dẫn cài đặt TIG stack để giám sát hệ thống.

Hôm nay, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản để tạo biểu đồ theo dõi, giám sát Network.

Mục lục

I. Mô hình
II. Cài đặt và thiết lập
1. Trên TIG-server
2. Trên VPS cài Agent
III. Tạo biểu đồ giám sát trên Grafana
Kết luận

I. Mô hình

IP Planning

II. Cài đặt và thiết lập

1. TIG-server

 • Cài đặt TIG stack theo hướng dẫn của Cloud365
 • Thông tin database và username xác thực InfluxDB
  • Database: telegraf
  • Username: telegraf
  • Password: telegraf

2. VPS-Ubuntu20

Cài đặt Telegraf Agent

Tùy vào hệ điều hành của bạn mà lựa chọn cách cài đặt theo link: https://portal.influxdata.com/downloads/ chọn phần Telegraf.

Trong bài viết này, ta sẽ chọn mục Ubuntu

wget https://dl.influxdata.com/telegraf/releases/telegraf_1.14.2-1_amd64.deb

dpkg -i telegraf_1.14.2-1_amd64.deb

apt install telegraf -y

Khởi động dịch vụ

systemctl start telegraf

systemctl enable telegraf

Cấu hình Telegraf

Mở file cấu hình Telegraf để chỉnh sửa:

vi /etc/telegraf/telegraf.conf
 • Đặt tên hiển thị cho Agent tại dòng 94: hostname = "ubuntu20"
 • Mục [[outputs.influxdb]]
  • urls = ["http://10.10.34.164:8086"] : Đường dẫn và port tới InfluxDB trên TIG – server
  • database = "telegraf" : Tên database lưu dữ liệu
  • username = "telegraf" : Username xác thực
  • password = "telegraf" : Password xác thực
 • Uncomment mục [[inputs.net]]

Restart và kiểm tra trạng thái dịch vụ

systemctl restart telegraf

systemctl status telegraf

Tuy nhiên, ngay cả khi Telegraf đang chạy thì nó cũng không đảm bảo rằng nó gửi dữ liệu chính xác tới InfluxDB.

 • Để xác minh điều đó, ta sử dụng lệnh
journalctl -f -u telegraf.service

III. Tạo biểu đồ giám sát trên Grafana

Truy cập giao diện Grafana bằng trình duyệt. Trong bài viết này là địa chỉ : http://10.10.34.164:3000/

Đăng nhập vào ta sẽ có giao diện tương tự như sau:

1. Thêm Data sources

Thêm Data Source: Chọn Configuration -> Data Sources

Chọn Add data source

Chọn InfluxDB

Nhập các thông tin để thêm Data source

Thông tin các mục:

 • Name: telegraf
 • URL: http://localhost:8086
 • Mục Influx Detail:
  • Database: telegraf
  • User: telegraf
  • Password: telegraf

Sau đó, chọn Save & Test. Tạo thành công sẽ có thông báo như hình

2. Tạo Dashboard

Chọn Create -> Dashboard

Chọn Add Query

Trên giao diện thiết lập Dashboard, ta sẽ thiết lập như sau:

 • Chọn Data Source tại phần Query là : telegraf
 • Query A: Ta sẽ chọn
  • measurements: Chọn net
  • host = ubuntu20
  • interface = ens3
  • Field: ta sẽ chọn bytes_recvbytes_sent
  • Ở đây, ta sẽ để hiển thị đơn vị là bits/s nên ta thêm math(*8) để đổi từ bytes/s sang bits/s
 • Lưu ý: Bạn hoàn toàn có thể chọn các field khác để thiết lập biểu đồ
 • Chuyển sang phần Visualization, ta sẽ để đồ thị của bytes_recv ngược để dễ dàng theo dõi
 • Chọn Unit (đơn vị) đo: bits/sec
 • Tùy chọn hiển thị bảng số liệu và các giá trị như: Min, Max, Avg(trung bình), Current(hiện tại)
 • Sang phần General, ta đặt tên cho biểu đồ và mô tả
 • Sau khi thiết lập xong, ta chọn biểu tượng Save trên góc phải màn hình
 • Đặt tên Dashboard và chọn Save
 • Sau đó, ta sẽ thấy Dashboard mà ta vừa tạo

Tương tự như trên, bạn hoàn toàn có thể tạo các biểu đồ khác để giám sát Network.

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn đơn giản để có thể thiết lập và tạo ra biểu đồ giám sát Network sử dụng TIG stack.

Rất mong những đóng góp ý kiến từ các bạn.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.