Gitlab là một mã nguồn mở của máy chủ Git để quản lý mã nguồn dự án được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức doanh nghiệp.

Trong bài viết này, Cloud365 sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Gitlab CE.

Yêu cầu

Yều cầu cài đặt với hệ điều hành CentOS 7 với cấu hình

 • CPU: 4 Core
 • RAM: 4 GB
 • Disk: 100 GB

Lưu ý, trong bài node Gitlab sẽ có IP là 10.10.10.85

Cài đặt Gitlab

Bước 1: Chuẩn bị môi trường

Cập nhật hệ điều hành

yum install epel-release -y
yum update -y

Thiết lập Hostname

hostnamectl set-hostname gitlab85

Tắt FirewallD và SELinux

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

Cấu hình đồng bộ thời gian

timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

yum -y install chrony
systemctl enable chronyd.service
systemctl restart chronyd.service
chronyc sources
timedatectl set-local-rtc 0

Khởi động lại (Tại bước này nên snapshot lại VM)

init 6

Bước 2: Cài đặt Gitlab

Cài đặt gói phụ thuộc

sudo yum install -y curl policycoreutils-python openssh-server
sudo systemctl enable sshd
sudo systemctl start sshd

Cài đặt repo Gitlab

curl https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.rpm.sh | sudo bash

Cài đặt Gitlab CE

sudo EXTERNAL_URL="http://10.10.10.85" yum install -y gitlab-ce

Lưu ý:

 • Do Gitlab có IP 10.10.10.85 để EXTERNAL_URL = IP
 • Nếu sử dụng domain => Cập nhật lại giá trị EXTERNAL_URL

Kết quả

Running handlers complete
Chef Client finished, 542/1467 resources updated in 05 minutes 14 seconds
gitlab Reconfigured!

    *.         *.
   ***         ***
   *****        *****
  .******       *******
  ********      ********
  ,,,,,,,,,***********,,,,,,,,,
 ,,,,,,,,,,,*********,,,,,,,,,,,
 .,,,,,,,,,,,*******,,,,,,,,,,,,
   ,,,,,,,,,*****,,,,,,,,,.
     ,,,,,,,****,,,,,,
      .,,,***,,,,
        ,*,.
 


   _______ __ __     __
  / ____(_) /_/ /  ____ _/ /_
  / / __/ / __/ /  / __ `/ __ \
 / /_/ / / /_/ /___/ /_/ / /_/ /
 \____/_/\__/_____/\__,_/_.___/
 

Thank you for installing GitLab!
GitLab should be available at http://10.10.10.85

For a comprehensive list of configuration options please see the Omnibus GitLab readme
https://gitlab.com/gitlab-org/omnibus-gitlab/blob/master/README.md

 Verifying : gitlab-ce-12.10.3-ce.0.el7.x86_64            1/1 

Installed:
 gitlab-ce.x86_64 0:12.10.3-ce.0.el7

Complete!

Bước 3: Thiết lập Gitlab cơ bản

Truy cập đường dẫn http://10.10.10.85, tại lần đầu tiên truy cập ta cần đổi mật khẩu root

Để đổi mật khẩu root

 1. Nhập New passwordConfirm new password
 2. Chọn Change your password

Sau bước này, đăng nhập vào tài khoản Root vừa tạo

Giao diện tổng quan

Tới đây bạn đã cài Gitlab thành công