Ở bài trước chúng ta đã cùng đi tìm hiểu nagios là gì và cách thức nó hoạt động. Vậy nó được cài đặt gia sao và sử dụng như thế nào thì ta sẽ cùng bắt đầu đi tìm hiểu

Ở bài này sẽ hướng dẫn bạn tạo ra một nagios server trên Centos7. Nó bao gồm những thành phần nào và nagios hoạt động ra sao. Nếu như các bạn chưa biết điều đó hãy đọc bài giới thiệu tổng quan về nagios

Thông số của VM

Hostname RAMDiskCPUIP
nagios server 1G20G1 core192.168.80.221

Thực hiện

1. Cài đặt một số gói cần thiết

yum install httpd php php-cli gcc glibc glibc-common gd gd-devel net-snmp openssl-devel wget unzip -y

2. Tắt selinux

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config

3. Tắt firewall

systemctl disable firewalld
systemctl stop firewalld 

4. Tạo ra một user để tiến trình của nagios có thể chạy trên user này

useradd nagios
groupadd nagcmd
usermod -a -G nagcmd nagios
usermod -a -G nagcmd apache

5. Dùng wget để download và cài đặt nagios

cd /tmp
wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.1.1.tar.gz
tar zxf nagios-4.1.1.tar.gz
cd nagios-4.1.1
./configure --with-command-group=nagcmd
make all
make install
make install-init
make install-config
make install-commandmode
make install-webconf

6. Tạo ra một user để truy cập website nagios

htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

7. Download và cài đặt nagios plugins

cd /tmp
wget http://www.nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.1.1.tar.gz
tar zxf nagios-plugins-2.1.1.tar.gz
cd /tmp/nagios-plugins-2.1.1
./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios --with-openssl
make all
make install

8. bắt đầu dịch vụ nagios và httpd

service httpd start
service nagios start

9. Truy cập vào website vào đăng nhập với tài khoản mật khẩu ở bước 6

192.168.80.211/nagios

Sau khi cài đặt xong một nagios server thì nó sẽ chỉ giám sát CPU; RAM; Disk…. tại nagios server. Để có thể giám sát được nhiều dịch vụ đối với các máy từ xa thì ta phải cài đặt thêm plugins. Hãy cùng tìm hiểu bài hướng dẫn cài đặt plugins NRPE để có thể giám sát được nhiều host.