Cloud365 đã có bài viết hướng dẫn cấu Nginx làm Reverser Proxy trên CentOS-7.

Hôm nay, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho WordPress trên Ubuntu 18.04

Mục lục

Mô hình và IP Planing
1. Cấu hình trên Nginx server
Bước 1: Cài đặt Nginx
Bước 2: Tạo file config site
Bước 3: Thiết lập chứng chỉ Let’s Encrypt
2. Cấu hình trên server cài WordPress

Mô hình và IP Planing

Mô hình

Mô hình lab

IPPlaning

IP planing

Thao tác thực hiện trên nginx server và server cài wordpress thực hiện với quyền root hoặc quyền sudo.

1. Cấu hình trên Nginx Server

Bước 1: Cài đặt Nginx

1. Cài đặt nginx

apt uptdate 
apt install nginx -y 

2. Cho phép lưu lượng truy cập trên cổng 80.

ufw allow 'Nginx HTTP' 

3. Backup file cấu hình

cp /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.bk

Bước 2: Tạo file config site

1. Trước khi tạo file config cho địa chỉ truy cập, ta cần kiểm tra bản ghi DNS đối với địa chỉ sẽ sử dụng :

nslookup wordpress.dangdohai.xyz

Nếu chưa tạo 1 bản ghi tên miền, hãy truy cập zonedns để tạo 1 bản ghi.

2. Tạo file config site:

Sau khi kiểm tra bản ghi đã tồn tại, ta sẽ tạo file config của tên miền, mỗi site sẽ được khai báo tương ứng với 1 file nằm trong thư mục /etc/nginx/conf.d/.

Tạo file có tên là tên miền của bạn với phần mở rộng là .conf và thêm vào file với nội dung như sau:

vim /etc/nginx/conf.d/wordpress.dangdohai.xyz.conf 

Thêm vào file nội dung sau:

server {
 server_name wordpress.dangdohai.xyz;
   location / {
     proxy_set_header  X-Real-IP       $remote_addr;
     proxy_set_header  X-Forwarded-For   $proxy_add_x_forwarded_for;

     proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
     proxy_pass http://10.10.34.163;
   }
 } 

3. Kiểm tra file cấu hình và khởi động lại nginx

Kiểm tra file cấu hình

[root@nginx ~]# nginx -t 
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok 
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful 

Restart nginx:

systemctl restart nginx 

4. Kiểm tra cài đặt

Vào trình duyệt web và truy cập bằng tên miền để kiểm tra. Ở đây mình sẽ truy cập bằng địa chỉ wordpress.dangdohai.xyz

5. Cài đặt chuyển hướng về tên miền

Tuy đã truy cập thành công bằng tên miền, nhưng khi ta truy cập bằng IP thì thanh URL vẫn hiển thị là địa chỉ IP. Để chuyển về tên miền ta thực hiện các bước sau

 • Truy cập và đăng nhập vào Side Admin, vào tab Settings và chọn General .
 • Sau đó sửa địa chỉ ip mặc định thành tên miền tại WordPress Address và Site Address (Ở bài này là https://wordpress.dangdohai.xyz ) -> click Save Changes

Sau khi đã lưu, ta trở lại Nginx server để tiếp tục cấu hình SLL cho site.

Bước 3: Thiết lập chứng chỉ Let’s Encrypt

1. Cài đặt Certbot

apt install python-certbot-nginx -y 

2. Sinh SSL bằng Let’s Encrypt cho site wordpress.dangdohai.xyz

certbot --nginx -d wordpress.dangdohai.xyz

OUTPUT

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log 
Plugins selected: Authenticator nginx, Installer nginx 
Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to cancel): dangdohai1996@gmail.com 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Please read the Terms of Service at 
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must agree in order to register with the ACME server at 
https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(A)gree/(C)ancel: a 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(Y)es/(N)o: y 
Obtaining a new certificate 
Performing the following challenges: 
http-01 challenge for wordpress.dangdohai.xyz 
Waiting for verification... 
Cleaning up challenges 
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/conf.d/wordpress.dangdohai.xyz.conf 

Please choose whether or not to redirect HTTP traffic to HTTPS, removing HTTP access. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration. 2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access. Choose this for new sites, or if you're confident your site works on HTTPS. You can undo this change by editing your web server's configuration. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 2 
Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/conf.d/wordpress.dangdohai.xyz.conf 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Congratulations! You have successfully enabled https://wordpress.dangdohai.xyz 

You should test your configuration at: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=wordpress.dangdohai.xyz 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

IMPORTANT NOTES: 
- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at: /etc/letsencrypt/live/wordpress.dangdohai.xyz/fullchain.pem Your key file has been saved at: /etc/letsencrypt/live/wordpress.dangdohai.xyz/privkey.pem Your cert will expire on 2020-07-01. To obtain a new or tweaked version of this certificate in the future, simply run certbot again with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of your certificates, run "certbot renew" 
- Your account credentials have been saved in your Certbot configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a secure backup of this folder now. This configuration directory will also contain certificates and private keys obtained by Certbot so making regular backups of this folder is ideal. 
- If you like Certbot, please consider supporting our work by: 
Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le 

3. Kiểm tra lại kết quả trong file config site

Sau khi sinh ssl cho site, ta kiểm tra lại file config để thấy sự thay đổi.

cat /etc/nginx/conf.d/wordpress.dangdohai.xyz.conf 
server { 
server_name wordpress.dangdohai.xyz;
   location / {
     proxy_set_header  X-Real-IP       $remote_addr;
     proxy_set_header  X-Forwarded-For    $proxy_add_x_forwarded_for;
     proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
     proxy_pass http://10.10.34.163;
   }

   listen 443 ssl; # managed by Certbot
   ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/wordpress.dangdohai.xyz/fullchain.pem; # managed by Certbot
   ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/wordpress.dangdohai.xyz/privkey.pem; # managed by Certbot
   include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
   ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
} 

server {
   if ($host = wordpress.dangdohai.xyz) {
     return 301 https://$host$request_uri;
} # managed by Certbot

server_name wordpress.dangdohai.xyz;
   listen 80;
   return 404; # managed by Certbot 
} 

4. Khởi động lại Nginx

systemctl restart nginx 

2. Cấu hình trên webserver cài WordPress

1. Sửa file wp-config.php

Tiến hành vào file wp-config.php tại /var/www/html/wp-config.php

vi /var/www/html/wp-config.php 

Thêm vào những dòng sau:

if ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https'){ $_SERVER['HTTPS']='on'; } if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_HOST'])) { $_SERVER['HTTP_HOST'] = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_HOST']; } 

File /var/www/html/wp-config.php

File wp-config.php

2. Khởi động lại dịch vụ http

systemctl restart httpd 

3. Truy cập trang web bằng địa chỉ https://wordpress.dangdohai.xyz/ đã có SSL.

Site https://wordpress.dangdohai.xyz/

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn của Cloud365 về cách cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho WordPress trên Ubuntu server 18.04 LTS.

Chúc các bạn thành công.