Hướng dẫn sử dụng PHP thao tác với S3 Nhân Hòa

Mở đầu

Hiện nay Nhân Hòa đã cho ra mắt sản phẩm mới với tên gọi S3 Storage. Sản phẩm phục vụ chính cho việc lưu trữ Object. Có rất nhiều cách để thao tác được với S3 của Nhân Hòa tuy nhiên trong phạm vi bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác với S3 của Nhân Hòa bằng PHP sử dụng thư viện AWS SDK.

Requirement

 • PHP 7.1
 • Composer
 • AWS SDK for PHP – Version 3

Tạo một project thao tác với S3 và cài đặt

mkdir NhanhoaS3
cd NhanhoaS3

Cài đặt các gói cần thiết

Ở đây mình sử dụng bộ thư viện mở AWS SDK for PHP của Amazon mình sẽ cài đặt bằng câu lệnh sau:

composer require aws/aws-sdk-php

Tạo một file index.php. Chú ý rằng file này sẽ thực hiện với nhiều mục đích khác nhau, nội dung file sẽ thay đổi theo tùy theo hành động của mình trong bài viết.

touch index.php

Lấy key xác thực

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị dịch vụ S3 của Nhân Hòa tại địa chỉ: https://portal-s3.cloudsolutions.vn

Bước 2: Chọn đến đường dẫn Quản lý key

Bước 3: Mặc định secrect key sẽ không hiển thị, trong trường hợp bạn không lấy được secrect key hoặc quên, hãy click vào nút Re-generate Secret Key

Ở đây bạn lưu ý 3 thành phần:

 • Access key
 • Secrect key
 • Endpoint

Hãy lưu lại 3 thành phần này vì mình sẽ sử dụng chúng trong các đoạn code PHP sau này

Các thao tác với S3 Nhân Hòa bằng PHP

List Bucket

<?php
	require 'vendor/autoload.php';
	define('S3_NHANHOA_KEY', 'ACCESS_KEY');
	define('S3_NHANHOA_SECRET_KEY', 'SECRECT_KEY');
	define('S3_NHANHOA_ENDPOINT', 'END_POINT');
	
	$s3Nhanhoa = new Aws\S3\S3Client([
		'region' => '',
		'version' => '2006-03-01',
		'endpoint' => S3_NHANHOA_ENDPOINT,
		'credentials' => [
			'key'  => S3_NHANHOA_KEY,
			'secret' => S3_NHANHOA_SECRET_KEY,
		]
	]);

	$listBucket = $s3Nhanhoa->listBuckets();
	foreach ($listBucket['Buckets'] as $bucket) {
		echo $bucket['Name'] . "\t" . $bucket['CreationDate'] . "\n";
	}
?>

Tạo Bucket

<?php
	require 'vendor/autoload.php';
	define('S3_NHANHOA_KEY', 'ACCESS_KEY');
	define('S3_NHANHOA_SECRET_KEY', 'SECRECT_KEY');
	define('S3_NHANHOA_ENDPOINT', 'END_POINT');
	
	$s3Nhanhoa = new Aws\S3\S3Client([
		'region' => '',
		'version' => '2006-03-01',
		'endpoint' => S3_NHANHOA_ENDPOINT,
		'credentials' => [
			'key'  => S3_NHANHOA_KEY,
			'secret' => S3_NHANHOA_SECRET_KEY,
		]
	]);

	$s3Nhanhoa->createBucket(['Bucket' => 'my-new-bucket']);
?>

Xóa Bucket

Lưu ý, Bucket phải trống mới có thể xóa

<?php
	require 'vendor/autoload.php';
	define('S3_NHANHOA_KEY', 'ACCESS_KEY');
	define('S3_NHANHOA_SECRET_KEY', 'SECRECT_KEY');
	define('S3_NHANHOA_ENDPOINT', 'END_POINT');
	
	$s3Nhanhoa = new Aws\S3\S3Client([
		'region' => '',
		'version' => '2006-03-01',
		'endpoint' => S3_NHANHOA_ENDPOINT,
		'credentials' => [
			'key'  => S3_NHANHOA_KEY,
			'secret' => S3_NHANHOA_SECRET_KEY,
		]
	]);

	$s3Nhanhoa->deleteBucket(['Bucket' => 'my-bucket']);
?>

Tạo Object (Upfile)

<?php
	require 'vendor/autoload.php';
	define('S3_NHANHOA_KEY', 'ACCESS_KEY');
	define('S3_NHANHOA_SECRET_KEY', 'SECRECT_KEY');
	define('S3_NHANHOA_ENDPOINT', 'END_POINT');
	
	$s3Nhanhoa = new Aws\S3\S3Client([
		'region' => '',
		'version' => '2006-03-01',
		'endpoint' => S3_NHANHOA_ENDPOINT,
		'credentials' => [
			'key'  => S3_NHANHOA_KEY,
			'secret' => S3_NHANHOA_SECRET_KEY,
		]
	]);

	$s3Nhanhoa->putObject([
		'Bucket' => 'my-bucket',
		'Key' => 'name-object.txt',
		'SourceFile' => '/path/to/local/file'
	]);
?>

Download Object

<?php
	require 'vendor/autoload.php';
	define('S3_NHANHOA_KEY', 'ACCESS_KEY');
	define('S3_NHANHOA_SECRET_KEY', 'SECRECT_KEY');
	define('S3_NHANHOA_ENDPOINT', 'END_POINT');
	
	$s3Nhanhoa = new Aws\S3\S3Client([
		'region' => '',
		'version' => '2006-03-01',
		'endpoint' => S3_NHANHOA_ENDPOINT,
		'credentials' => [
			'key'  => S3_NHANHOA_KEY,
			'secret' => S3_NHANHOA_SECRET_KEY,
		]
	]);

	$object = $s3Nhanhoa->getObject(
		[
			'Bucket' => 'my-bucket', 
			'Key' => 'remote-object.txt'
		]
	);
	file_put_contents('./my-download-object.txt', $object['Body']->getContents());
?>

Xóa Object

<?php
	require 'vendor/autoload.php';
	define('S3_NHANHOA_KEY', 'ACCESS_KEY');
	define('S3_NHANHOA_SECRET_KEY', 'SECRECT_KEY');
	define('S3_NHANHOA_ENDPOINT', 'END_POINT');
	
	$s3Nhanhoa = new Aws\S3\S3Client([
		'region' => '',
		'version' => '2006-03-01',
		'endpoint' => S3_NHANHOA_ENDPOINT,
		'credentials' => [
			'key'  => S3_NHANHOA_KEY,
			'secret' => S3_NHANHOA_SECRET_KEY,
		]
	]);

	$s3Nhanhoa->deleteObject(
		[
			'Bucket' => 'huytm', 
			'Key' => 'ts.txt'
		]
	);
?>

Tổng kết

Như vậy trong bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng PHP để thao tác cơ bản với S3 Nhân Hòa. Trong các bài viết tới mình sẽ thực hiện với các ngôn ngữ lập trình khác.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thực hiện thành công !

Tài liệu tham khảo