Khi mới quản trị hệ thống, bạn sẽ nhận thấy tên interface mạng mặc định trên Ubuntu theo dạng ens[x]. Nếu bạn đã quá quen với cách sử dụng tên eth[x], thì hướng dẫn này sẽ giúp bạn khôi phục tên card mạng về dạng eth[x] quen thuộc.

Xem tên network interface hiện tại

Sử dụng lệnh #ip a để xem tên card mạng hiện tại

Bạn có thể thấy hệ thống của tôi có tên card mạng là ens33.

Lưu ý: Đây chỉ là trường hợp trên môi trường Vmware, nó có thể khác nhau tùy thuộc vào phần cứng nhưng các bước khôi phục tên eth[x] là giống nhau.

Tên interface hiện tại là ens33

Từ lệnh dmesg, bạn có thể thấy rằng thiết bị đã được đổi tên trong quá trình khởi động hệ thống.

Kernel đã đổi tên eth0

Tắt đặt tên thiết bị giao diện nhất quán (Consistent Interface Device Naming)

Để lấy lại eth[x], ta chỉnh sửa file /etc/default/grub.

# nano /etc/default/grub

Tìm đến dòng “GRUB_CMDLINE_LINUX” và sửa đổi từ

GRUB_CMDLINE_LINUX=""

thành

GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"
Chỉnh sửa tham số GRUB

Tạo một file cấu hình grub mới bằng lệnh sau.

# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Tạo file cấu hình GRUB mới

Update cấu hình network interface

Đối với Ubuntu 16.04 hoặc cũ hơn

Sửa lại tên card mạng trong file /etc/network/interfaces

DHCP

Nếu máy của bạn đang được cấu hình DHCP thì:

# nano /etc/network/interfaces

Thay đổi từ

auto ens33
iface ens33 inet dhcp

thành

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Cấu hình tĩnh (static)

Nếu máy của bạn dùng cấu hình IP tĩnh thì:

# nano /etc/network/interfaces

Thay đổi từ

auto ens33
iface ens33 inet static
      address 192.168.0.10
      netmask 255.255.255.0
      dns-nameservers 192.168.0.1
      gateway 192.168.0.1

thành

auto eth0
iface eth0 inet static
      address 192.168.0.10
      netmask 255.255.255.0
      dns-nameservers 192.168.0.1
      gateway 192.168.0.1

sau đó khởi động lại hệ thống

# reboot

Đối với Ubuntu 18.04 hoặc mới hơn

DHCP

Nếu máy của bạn đang được cấu hình DHCP thì:

Chỉnh sửa file /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

# nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

thay đổi từ

network:

  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
      dhcp6: true
  version: 2

thành

network:

  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: true
      dhcp6: true
  version: 2

Static

Nếu máy của bạn dùng cấu hình IP tĩnh thì:

Chỉnh sửa file /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

# nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

Thay đổi từ

network:

  ethernets:
    ens33:
      addresses:
      - 192.168.10.102/24
      gateway4: 192.168.10.2
      nameservers:
        addresses:
        - 8.8.8.8
  version: 2

thành

network:

  ethernets:
    eth0:
      addresses:
      - 192.168.10.102/24
      gateway4: 192.168.10.2
      nameservers:
        addresses:
        - 8.8.8.8
  version: 2

Sau đó khởi động lại hệ thống

# reboot

Xác nhận tên card mạng đã thay đổi

Sau khi khởi động lại hệ thống, kiểm tra xem tên card mạng đã đổi lại thành dạng eth[x] chưa.

# ip a
Tên network interface đã được đổi thành eth0

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn khôi phục tên card mạng trên Ubuntu về dạng eth[x].

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hy vọng nhận được sự góp ý của mọi người.

Xem thêm: Hướng dẫn đổi tên Network interface trong CentOS 7