Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Python 3 và thiết lập môi trường lập trình trên Ubuntu 20.04.

Bước 1: Update và Upgrade

Trước tiên bạn cần bạn cần đăng nhập vào máy chủ Ubuntu 20.04 thực hiện cập nhật hệ thống để đảm bảo Python 3 được cập nhật.

apt update
apt -y upgrade

Bước 2: Kiểm tra phiên bản của Python

Kiểm tra phiên bản của Python 3 đã được cài đặt

python3 -V

Ta thấy phiên bản của Python 3

Python 3.8.2

Bước 3: Cài đặt pip

Pip là một công cụ để quản lý các gói phần mềm trong Python, quản lý các thư viện hoặc module

apt install -y python3-pip

Để cài một packages trong Python bạn có thể dùng lệnh sau

pip3 install package_name

Bước 4: Cài đặt thêm một số công cụ

Cài đặt thêm một số gói và công cụ để đảm bảo có thiết lập đầy đủ cho môi trường lập trình

apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev

Bước 5: Cài đặt venv

Virtual Environment cho phép bạn có một môi trường độc lập giữa các dự án Python trên server của bạn

apt install -y python3-venv

Bước 6: Tạo một Virtual Environment

Bạn có thể tạo một môi trường mới bằng lệnh sau. Như ví dụ dưới đây tôi sẽ tạo một môi trường có tên my_env

python3 -m venv my_env

Bước 7: Kích hoạt Virtual Environment

Kích hoạt môi trường bạn sử dụng lệnh dưới đây, trong đó my_env là tên môi trường của bạn

source my_env/bin/activate

Sau khi kích hoạt bạn sẽ thấy tên môi trường của bạn:

root@ubuntu20:~# source my_env/bin/activate
(my_env) root@ubuntu20:~# 

Bước 8: Kiểm tra môi trường

Trong môi trường của bạn nếu bạn muốn cài đặt gói hay thư viện nào chỉ cần dùng lệnh

pip install package_name

Ví dụ tôi cài ipython

pip install ipython

Mở trình thông dịch Python

(my_env) root@ubuntu20:~# ipython
Python 3.8.2 (default, Mar 13 2020, 10:14:16) 
Type 'copyright', 'credits' or 'license' for more information
IPython 7.13.0 -- An enhanced Interactive Python. Type '?' for help.

In [1]:  

Thử chạy lệnh

In [1]: print("Cloud365 xin chao!!!")                                      
Cloud365 xin chao!!!

Bước 9: Deactivate Virtual Environment

Thoát khỏi trình thông dich bên trên dùng lệnh exit

In [2]: exit

Thoát khỏi Virtual Environment

(my_env) root@ubuntu20:~# deactivate

Bạn đã có thể thiết lập môi trường lập trình của mình. Hy vọng hướng dẫn này có ích với bạn.